Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής των Υπηρεσιών realestate.geovalues.gr

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας:

Α) Πληροφορίες για τον φορέα παροχής υπηρεσιών

Οι παρακάτω «Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής των Υπηρεσιών» απο κοινού και σε συνδυασμό με την «Ασφάλεια Συναλλαγών» και την «Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων», εφαρμόζονται σε κάθε πώληση/παροχή υπηρεσίας που πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης realestate.geovalues.gr (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») της εταιρείας «Δ.ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» και με διακριτικό τίτλο/δ.τ «Geovalues», που εδρεύει στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, επι της οδού Λεκανίδη 8- Τ.Κ 17343, τηλ. 210-9703329, e-mail: [email protected] με ΑΦΜ 099854983, Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 004043901000, (εφεξής η «Geovalues») αποτελούν το συνολικό δεσμευτικό πλαίσιο μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της.

Β) Όροι & Προϋποθέσεις για την αγορά των παρεχόμενων υπηρεσιών

1. Ρητή δήλωση - αναφορά

Η χρήση της διαδικτυακής πύλης realestate.geovalues.gr, (ή παρούσα Δικτυακή Πύλη) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης, αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης ή χρήστης/πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της διαδικτυακής πύλης, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

2. Εγγραφή ή Σύνδεση

Ο Χρήστης της διαδικτυακής πύλης (εφεξής «Χρήστης») μπορεί να πλοηγηθεί στη διαδικτυακή πύλη για ενημέρωση του χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε απαίτηση ή διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης.

Σε περίπτωση που τον ενδιαφέρει η αγορά των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και για φορολογικούς λόγους, ο Χρήστης (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης») της διαδικτυακής πύλης πριν ξεκινήσει τη διαδικασία αγοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη.

Για την Εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη απαιτούνται:

 1. Για την χρήση των υπηρεσιών:
  • e-mail/Username
  • Κωδικός πρόσβασης (Προσωπικός και μοναδικός κωδικός)
  Επιπλέον το e-mail απατείται για την αυτόματη ταυτοποίηση του χρήστη/πελάτη, αλλά και για τις ανάγκες αμφίδρομης επικοινωνίας.
 2. Για την τιμολόγηση των υπηρεσιών:
  • Ονοματεπώνυμο,
  • Επάγγελμα ή επωνυμία εταιρείας,
  • Διεύθυνση,
  • ΑΦΜ,
  • ΔΟΥ,
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Δηλαδή όλα τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για την έκδοση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Geovalues διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέες υπηρεσίες ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στη διαδικτυακή πύλη. Αν κάποιος εγεγραμμένος χρήστης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του απο την λίστα διευθύνσεων/e-mail, μπορεί να το κάνει απο την φόρμα εγγραφής ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

Για την κάθε φορά Σύνδεση του «Χρήστη» ή «Πελάτη» στη διαδικτυακή πύλη, απαιτούνται αποκλειστικά το Username και ο κωδικός που είχε δώσει κατά την εγγραφή του. Με την σύνδεσή του στη διαδικτυακή πύλη, επιλέγει την ενεργοποίηση του ειδικού συνδέσμου «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών».

Με τη σήμανση αυτή, ο «Χρήστης» ή «Πελάτης» δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν προβεί στην αγορά των παρεχόμενων υπηρεσιών, έλαβε γνώση με ευκρινή και κατανοητό τρόπο, των ακόλουθων πληροφοριών

3. Αγορά Υπηρεσιών- Αποδοχή πλαισίου όρων και προϋποθέσεων

Η αγορά των προσφερομένων υπηρεσιών γίνεται απο τον χρήστη, μέσω της επιλογής του κατάλληλου γι’ αυτόν «πακέτου αδειών» που υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη και στην ενότητα «Αγορά αδειών χρήσης».

Πριν από την διαδικασία αγοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την αγορά των υπηρεσιών, έλαβε από τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης realestate.geovalues.gr με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

 • Των κύριων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που επέλεξε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες της διαδικτυακής πύλης. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν προβεί στην αγορά τους, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των επιλεγμένων υπηρεσιών. Η Geovalues δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
 • Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Της συνολικής τιμής των επιλεγμένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α.
 • Των μέσων και τρόπων πληρωμής,
 • Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης
 • Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην Geovalues.
 • Της ύπαρξης της ευθύνης της Geovalues για έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
 • Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων (πχ. προκαταβολή τιμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας ειδικής υπηρεσίας κλπ) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη, όποτε το ζητήσει η Geovalues.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπικής διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Geovalues έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Geovalues, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
 • Της υποχρέωσης πληρωμής απο τον χρήστη για την ολοκλήρωση της αγοράς των επιλεγμένων υπηρεσιών.

Με την αποδοχή των προαναφερομένων όρων και προϋποθέσεων ως προαπαιτούμενο, καθώς και την πληρωμή των επιλεγμένων υπηρεσιών απο τον χρήστη/πελάτη, αυτομάτως και on line o χρήστης/πελάτης αποκτά άμεσα το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών.

4. Χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης, αποτελούν αποτέλεσμα σύνθετης επιστημονικής και τεχνικής εργασίας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας με την χρήση ειδικών μεθοδολογιών, εξειδικευμένων τεχνολογικών μέσων για την δημιουργία, αποθήκευση, συσχέτηση και ολοκληρωμένη διαχείριση τους, καθώς και τον τρόπο παροχής των πληροφοριών στους τελικούς χρήστες/πελάτες.

Αποτελούν σύγχρονη και όσον είναι τεχνικά εφικτό, την βέλτιστη απόδοση των επίσημων χωρικών πληροφοριών, των χωροταξικών, πολεοδομικών κλπ ρυθμίσεων, των Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων, των ζωνών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των τεχνικών κλπ κοινωνικών υποδομών της χώρας, δημογραφικών, οικονομικών κλπ στοιχείων, όπως αναγράφονται στα επίσημα έγραφα και απεικονίζονται στα αντίστοιχα χαρτογραφικά υπόβαθρα.

5. Δεδομένα των εφαρμογών: Πηγές προέλευσης & μετασχηματισμός τους

Τα δεδομένα της πλατφόρμας εφαρμογών, προέρχονται σχεδόν στο σύνολο τους από επίσημους δημόσιους φορείς (Ενδεικτικά και μόνο αναφαίρονται, ΥΠΕΚΑ/ΥΠΕΝ – ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ - ΥΠΕΣ - ΥΠ.ΟΙΚ – ΦΕΚ, ΔΗΜΟΙ κλπ Δημόσιοι Οργανισμοί), τα οποία μετά από προσαρμογή τους αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής.

Το ψηφιακό/διανυσματικό γεωγραφικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο βασίζεται η χωρική πληροφόρηση, προέρχεται από ψηφιοποίηση, γεωναφορά και διανυσματοποίηση των αναλογικών χαρτογραφικών υποβάθρων των χωροταξικών, πολεοδομικών κλπ κανονιστικών ρυθμίσεων για το σύνολο των πόλεων και οικισμών, καθώς και της υπαίθρου της χώρας.

Η ακρίβεια του ψηφιακού/διανυσματικού γεωγραφικού υποβάθρο, είναι η τεχνικά βέλτιστη δυνατή ακρίβεια, δεδομένου ότι έχει προκύψει απο επίσημα μεν, αλλά απο δεκάδες χιλιάδες ανομοιογενή χαρτογραφικά υπόβαθρα, διαφόρων κλιμάκων, χρονολογικών περιόδων, προβολικών συστημάτων, μέτριας έως κάκιστης ακρίβειας και ποιότητας ευκρίνειας....

Δεδομένου όλων των παραπάνω, των εντοπισμένων λαθών, παραλείψεων και των μεταξύ τους επικαλύψεων, για την σύνθεση όλων αυτών των χαρτογραφικών υποβάθρων - κυρίως των χρονολογικά παλαιότερων – και την απόδοση ενός τελικού ψηφιακού/διανυσματικού υποβάθρου, που θα αποδίδει με σχετικά μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία τις διάφορες τοπικές κανονιστικές ρυθμίσεις, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι γνωστές, σύγχρονες τεχνικές και επιστημονικές μεθοδολογίες, καθώς και επικουρικά δορυφορικά χαρτογραφικά υπόβαθρα (ενδεικτικά υπόβαθρα της Κτηματολόγιο Α.Ε, Google Maps, Bing Maps κλπ)

6. Αποδελτίωση και απόδοση των χωρικών πληροφοριών

Η πλήρης και αναλυτική πληροφόρηση για κάθε κανονιστική ρύθμιση, αναφέραιται στα επίσημα κείμενα, ενώ τα υπομνήματα των εφαρμογών σκοπό έχουν να προσφέρουν μια κατ΄αρχήν κωδικοποιημένη και συνοπτικά δομημένη πληροφόρηση στους χρήστες με παραπομπή στα επίσημα κείμενα (ΦΕΚ κλπ)

Τα συνοπτικά υπομνήματα της εφαρμογής προέρχονται από επεξεργασία επίσημων κειμένων και σκοπό έχουν την άμεση και χρηστική πληροφόρηση των χρηστών και σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν στην τελική ενημέρωση τα επίσημα κείμενα και την τελική διασταύρωσή τους.

Οι πληροφορίες των υπομνημάτων (Χρήσεις γης- όροι δόμησης κλπ) πιθανόν σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν τροποποιηθεί απο μεταγενέστερες ρυθμίσεις επέκτασης ή αναθεώρησης. Επίσης και δεδομένου ότι έχουν εντοπιστεί πλείστες ασάφειες/παραλήψεις/λάθη/αλληλοεπικαλύψεις κλπ μεταξύ των επίσημων δεδομένων, για τον λόγο αυτό εφιστάται η προσοχή στους χρήστες να επιβεβαιώνουν το σύνολο των πληροφοριών από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές κλπ.

Τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή θα πρέπει να διασταυρώνεται η ακρίβεια και πιστότητα τους με τα πρωτογενή δεδομένα, με προσωπική επιμέλεια και ευθύνη του χρήστη και την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων από τους κατά περίπτωση δημόσιους φορείς (Υπουργεία - Πολεοδομίες - Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες κλπ.).

Η Geovalues σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη, από τυχόν διαφορετική χρήση του πληροφοριακού συστήματος της εφαρμογής.

7. Πνευματικά δικαιώματα – Βιομηχανική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της πλατφόρμας εφαρμογών της διαδικτυακής πύλης realestate.geovalues.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, σημάτων υπομνημάτων, σχεδίων κλπ. παρεχόμενων υπηρσιών (εφεξής, περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική – βιομηχανική ιδιοκτησία της Geovalues και προστατεύονται απο το ισχύον εθνικό (Π.Δ 1123/1980 & του Ν. 2121/1993 όπως εχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η Geovalues, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης υπηρεσιών της ιστοσελίδας, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της υπηρεσίας.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο διάθεσής του σε τρίτο με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίη- σης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιο- νδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Geovalues.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου (υπομνήματα πληροφόρησης ) σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για αυστηρά προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το realestate.geovalues.gr, δεν αποτελεί παραχώρηση οποιυδήποτε άλλου δικαιώματος, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Geovalues.

H επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών του realestate.geovalues.gr δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του.

Τυχόν λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης realestate.geovalues.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

8. Ακρίβεια, αξιοπιστία παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Geovalues καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης realestate.geovalues.gr να είναι ακριβείς, αληθείς και επίκαιρες.

Για τον σκοπό αυτό, η Geovalues εφαρμόζει επιμελώς, συνεχείς και αυστηρούς κανόνες ποιοτικών ελέγχων, με αποτέλεσμα όλα τα σχετικά τεστ που διενεργούνται, τόσο εσωτερικά απο την ίδια την Geovalues, αλλά όσο και απο τα τεστ εξωτερικών χρηστών, τα αποτελέσματα ακρίβειας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας υπερβαίνουν το 95%.

Παρ΄όλα αυτά και δεδομένου της πολυπλοκότητας των χωρικών κανονιστικών ρυθμίσεων, της ασάφειας, λαθών, πλημελλούς ακρίβειας κλπ των επίσημων κειμένων και χαρτογραφικών υποβάθρων κλπ, αλλά και του τεράστιου γεωγραφικού εύρους κάλυψης (Ελλαδικός χώρος), των εκατοντάδων χιλιάδων νομοθετημάτων κλπ ρυθμίσεων, πιθανώς να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή λάθη.

Τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή, θα πρέπει να διασταυρώνεται η ακρίβεια και πιστότητα τους με τα πρωτογενή δεδομένα, με προσωπική επιμέλεια και ευθύνη του χρήστη και την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων από τους κατά περίπτωση δημόσιους φορείς (Υπουργεία - Πολεοδομίες - Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες κλπ.).

9. Ευθύνη της Εταιρείας. Παροχή υπηρεσιών «ως έχουν»

Για τον λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή στους χρήστες ότι, η χρήση της διαδικτυακής πύλης realestate.geovalues.gr και οι παρεχόμενες υπηρεσίες γινονται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και "ανάλογα με τη διαθεσιμότητα", στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, χωρίς καμία ευθύνη ή εγγύηση της Εταιρείας, ενδεικτικώς αναφερομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς.

Συνεπώς, ο Χρήστης του realestate.geovalues.gr, χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Όλες πληροφορίες που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής αγοράς ή παροχής υπηρεσιών.

Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια ή μη οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη να αξιολογήσει ό,τι του παρέχεται και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Geovalues.

Σε περίπτωση διαφορετικής χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Geovalues σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη, από τυχόν διαφορετική χρήση του πληροφοριακού συστήματος της εφαρμογής.

10. Άδειες χρήσης- Χρονική διάρκεια- Περιορισμοί

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης https://realestate. geovalues.gr/, παρέχονται με την μορφή προαγοράς αδειών χρήσης και κάθε μια (1) άδεια αντιστοιχεί σε πληροφορίες για μια (1) θέση ακινήτου, την οποία επιλέγει και σχεδιάζει ο χρήστης – με κατάλληλα εργαλεία – πάνω στον ψηφιακό χάρτη (Google maps ή Bing maps κλπ.)

Οι πελάτες προαγοράζουν χρήσεις, από συνδυαστικά «πακέτα» υπηρεσιών των 5, 10, 20 κλπ αριθμό αδειών χρήσεων και θα προκαταβάλουν το τίμημα.

Μετά από κάθε χρήση της υπηρεσίας και για κάθε θέση/ακίνητο που προσφέρθηκαν υπηρεσίες, μέσω των εφαρμογών, θα αφαιρείται μια άδεια απο τις προαγορασμένες άδειες χρήσης και οι πελάτες, αυτόματα ενημερώνονται στην οθόνη τους για το υπόλοιπο των αδειών τους.

Στις σελίδες της διαδικτυακής πύλης, ο χρήστης ενημερώνεται αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που πρόκειται να αγοράσει, την τιμή μονάδος της κάθε άδειας και την συνολική του κάθε πακέτου αδειών χρήσης, τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές, καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η «ανάλωση» των προαγορασμένων αδειών χρήσης είναι ευλόγου χρονικής διαρκείας (ενδεικτικά εντός εξαμήνου), δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό εκτιμάται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται όπως ακριβώς είχαν περιγραφεί στις σελιδες της διαδικτυακής πύλης και θα υποστηρίζονται απο τις τυχόν αναβαθμισμένες εκδόσεις της πλατφόρμας εφαρμογών.

Με την αγορά άδειών χρήσης της διαδικτυακής πύλης https://realestate. geovalues.gr/ – σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και όλη την πάγια νομοθεσία και κανονισμούς – η Geovalues χορηγεί στον χρήστη/πελάτη, ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, δικαίωμα περιορισμένης πρόσβασης και χρήσης, αντίστοιχο του αριθμού αδειών που έχει αγοράσει.

11. Άδειες χρήσης- Συγκατάθεση έγγραφης ειδικής παραχώρησης

Σε ειδικές περιπτώσεις, που ο πελάτης ενδιαφέρεται να καλύψει ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες, με την μετάπτωση των παρεχόμενων πληροφοριών κατά τρόπο που θα είναι αξιοποιήσιμη απο τα δικά του υπολογιστικά συστήματα κλπ, ή άλλους εμπορικούς σκοπούς, θα πρέπει να απευθύνεται στην Geovalues και να ζητά την έγγραφη συγκατάθεση της, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και περιορισμοί διάθεσης τους.

12. Άδειες χρήσης- Ευθύνη των πελατών.

Η παρεχόμενη υπηρεσία πληροφόρησης, υπόκειται στους περιορισμούς της προσωπικής χρήσης και απαγόρευσης αναπαραγωγής, δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής με τον σκοπό δημιουργίας βάσεων δεδομένων, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλευσης αυτής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Απαγορεύεται η παραποίηση, αλλοίωση, απόκρυψη ή απομάκρυνση, λογότυπων, των επικεφαλίδων και κάθε δηλωτικού αναγνώρισης των παρεχόμενων υπομνημάτων πληροφόρησης

Επίσης απαγορεύεται, η δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου, που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

13. Τιμολογιακή πολιτική, Σύναψη σύμβασης

Η τιμή μονάδος των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά η χρήση αδειών, ή των προσφερόμενων αδειών ως πακέτων αδειών, ή των ειδικών προσφορών, η χρονική διάρκεια «ανάλωσης» τους κ.λ.π διαμορφώνονται ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Geovalues.

Η παραπάνω τιμολογιακή πολιτική, αναλυτικά παρουσιάζεται στις σελίδες της διαδικτυακής πύλης και για κάθε περεχόμενη υπηρεσία, προκειμένου ο χρήστης/πελάτης πριν απο την αγορά κάθε υπηρεσίας να έχει αναλυτική, πλήρη και ευκρινή γνώση για αυτή. Επιπλέον οι παρεχόμενες υπηρεσίες, απο την φύση τους είναι και επαναλαμβανόμενες.

Με κάθε αγορά των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον χρήστη/πελάτη, αυτοδίκαια συνάπτεται σύμβαση αγοράς απο απόσταση και συμφωνημένης παροχής υπηρεσιών απο την Geovalues προς τον πελάτη, δεδομένου ότι ο χρήστης για να προβεί στην ολοκλήρωση της αγοράς θα πρέπει να αποδεχθεί πλήρως, τους όρους και προϋποθέσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών.

14. Τρόπος και μέσα παροχής των υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης https://realestate. geovalues.gr/βασίζονται σε σχεσιακές βάσεις χωρικών δεδομένων και καινοτόμες εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)/Geographic Information Systems (G.I.S).

Στους χρήστες/πελάτες, προσφέρονται αποκλειστικά διαδικτυακά (internet), με την χρήση απο τους εν δυνάμει πελάτες των πλέον γνωστών διεθνώς web browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera κλπ.) των προσωπικών υπολογιστών και κινητών συσκευών τους (tablet, smartphones) πάνω σε ψηφιακούς χάρτες (Google maps κλπ.), χωρίς να απαιτείται οποιοδήποτε πρόσθετο λογισμικό ή εφαρμογή.

Η πλατφόρμα των εφαρμογών της διαδικτυακής πύλης φιλοξενείται (Hosting) σε αξιόπιστο διαδικτυακό κέντρο φιλοξενείας εφαρμογών και δεδομένων, διασφαλίζοντας συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία (365Χ7Χ24). Συνεπώς θα πρέπει να ελέγχουν την σωστή και συνεχή λειτουργία των συσκευών τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους.

Συνεπώς, η Geovalues δεν φέρει καμμιά ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ευθύνης κλπ απο πελάτες ή τρίτους, απο αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη της διαδικτυακής πύλης, η την προσωρινή αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του

Επίσης, η Geovalues διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή αποκλεισμού και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών της σε «Πελάτες» που αποδεδειγμένα έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εξαπάτησης άλλων «Πελατών» ή υποθέσεις ή περιπτώσεις απάτης, υπονόμευσης, δολιοφθοράς κλπ σε σχέση με τη διαδικτυακή πύλη realestate.geovalues.gr

15. Τρόποι και μέσα πληρωμής- Τιμολόγηση

Για την αγορά και την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διαδικτυακή πύλη realestate.geovalues.gr, δεν δέχεται απευθείας πληρωμές, παρα μόνον μέσω των συμβεβλημένων Τραπεζών. Συνεπώς δεν γνωρίζει και δεν συλλέγει και προφανώς δεν διατηρεί αριθμούς πιστωτικών καρτών (πιστωτικές ή χρεωστικές) και κωδικούς ασφαλείας των καρτών των αγοραστών.

Η Geovalues συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές αγορές με την Alpha Bank e- Commerce και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128 bit (Secure Sockets Layer – SSL)

Επίσης, δέχεται πληρωμές μέσω Web Backing, η δε ολοκλήρωση της αγοράς γίνεται με την βεβαία εμφάνιση της πληρωμής στον εταιρικό λογαριασμό της Geovalues, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη και οι κωδικοί των πακέτων που έχει επιλέξει.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς και πληρωμής με πιστωτική κάρτα, αυτόματα μέσω της εφαρμογής της διαδικτυακής πύλης, εμφανίζεται στην οθόνη του Η/Υ του χρήστη το προβλεπόμενο απο τον Νόμο παραστατικό (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) με τα προβλεπόμενα και πλήρη στοιχεία της Geovalues, τα στοιχεία τιμολόγησης του Πελάτη, το είδος, η τιμή μονάδος, οι ποσότητες, ο κωδικός του πακέτου, τυχόν εκπτώσεις και η τελική τιμή/αξία της υπηρεσίας. Επιπλέον ο συντελεστής και το αναλογούν ποσό του προβλεπόμενου ΦΠΑ και τέλος το συνολικό ποσό της αξίας/πληρωμής των υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει μεσω web backing, η ολοκλήρωση της αγοράς γίνεται μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης του αναλογούντος ποσού στον εταιρικό λογαριασμό και άμεσα ή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πελάτη, το προαναφερόμενο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

16. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις

Ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»), για υπηρεσίες που έχει αγοράσει από τη διαδικτυακή πύλη επειδή απλά άλλαξε γνώμη (αναιτιολόγητη), εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση της αγοράς, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • Δεδομένου ότι παρεχόμενες υπηρεσίες γινονται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", τό παραπάνω δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο πελάτης δεν έχει κάνει παντελώς χρήση της υπηρεσίας.
 • Σε αυτή και μόνο την την περίπτωση, η διαδικασία καθορίζεται όπως παρακάτω:
  • Η δήλωση υπαναχώρησης, ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Geovalues (στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, επι της οδού Λεκανίδη αρ. 8, Τ.Κ 17343), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], η δε Geovalues είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως και με τον ίδιο τρόπο ή e-mail, την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
  • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Geovalues υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας η Geovalues, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια.
  • Η Geovalues κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
  • Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει την πληρωμή μέσω ή web backing, η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται με κατάθεση ίσου ποσού χρημάτων με την αξία της αγοράς, στον τραπεζικό λογοριασμό που θα έχει δηλώσει στην φόρμα υπαναχώρησης.

17. Τροποποιήσεις της διαδικτυακής πύλης

Η Geovalues διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα και αποδέχεστε ότι μπορεί να καθορίζει και να τροποποιεί όποτε το θεωρεί αναγκαίο και κατά την αποκλειστική κρίση της:

 • Τις γενικές πρακτικές και τα όρια που αφορούν την χρήση της διαδικτυακής πύλης
 • Την δομή, την εικόνα των σελίδων και του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης
 • Την δομή, την οργάνωση και παρουσίαση των επιμέρους προσφερόμενων υπηρεσιών

Σε κάθε αλλαγή των παραπάνω, σημαίνει ότι η Geovalues θα διασφαλίζει ότι θα ενσωματώνονται τουλάχιστον στο αντίστοιχο ή ανώτερο επίπεδο των συμφωνημένων υπηρεσιών με τους ήδη πελάτης της που έχουν προαγορασμένες άδεις χρήσης.

18. Σύνδεσμοι (Links)

Στα πλαίσια της διαδικτυακής πύλης realestate.geovalues.gr και με σκοπό την πληρέστερη αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρειών και των στόχων της, ή την πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών/πελατών της, μπορεί να παρέχει, συνδέσμους προς άλλες Ελληνικές ή Παγκόσμιες ιστοσελίδες ή πηγές.

Οι ιστοσελίδες αυτές, υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της Geovalues, ή της realestate.geovalues.gr, οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης, αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Γ) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια δικαστήρια - Εξωδικαστική επίλυση

Οι συμβάσεις μέσω διαδικτυακής πύλης διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών.

Επίσης, οι προαναφερόμενοι όροι του παρόντος, αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της Geovalues και της διαδικτυακής πύλης realestate.geovalues.gr με τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Συνεπώς και οι συμβάσεις, μέσω της διαδικτυακής πύλης, έχουν δημιουργηθεί και ελέγχονται από την Geovalues με έδρα την Αθήνα και διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αν κάποιος χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο realestate.geovalues.gr από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Geovalues και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181,Αθήνα, http://www.mindev.gov.gr, τηλ.:1520, στον Συνήγορο του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460862,

Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, (Κ.Υ.Α 70330/2015), προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από τη διαδικτυακή πύλη και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (http://www.eccgreece.gr/el/european-consumer-center-greece/), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460862

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Δ) Τελικές Διατάξεις

Οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις, αποτελούν το συνολικό πλαίσιο για την πλήρη γνώση και συμφωνία μεταξύ της Geovalues και του Πελάτη, για την διενέργεια συμβάσεων εξ’ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής πύλης realestate.geovalues.gr

Η Geovalues δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες του οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στη διαδικτυακή πύλη. Επίσης, η Geovalues δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει, αποκλειστικά σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας.